مشاوره شرکت حسابداری در تسریع روند اعتراض اشخاص نسب به مالیات عملکرد

مشاوره-شرکت-حسابداری -در-تسریع-روند-اعتراض-اشخاص-نسب-به-مالیات-عملکرد
فهرست محتوا

مشاوره شرکت حسابداری  در تسریع روند اعتراض اشخاص نسب به مالیات عملکرد

اشخاص با توجه به فعالیت های مالی خود سالانه موظف به ارائه ی دفاتر و صورت های مالی خود به اداره ی مالیات می باشند و شرکت حسابداری / موسسه حسابداری میتواند آنها را در امور کار های مدیریتی ،حسابداری و مالی و مالیاتی یاری کرده و اقدامات مورد نیاز اشخاص را انجام دهد.

ماده 238 مالیات های مستقیم :

در مواردی که برگه تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود،چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشدمی تواند ظرف سی روز ازتاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل خودبه اداره ی امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را در برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد .

مراتب را در برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مودی خواهد رسیدو هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را باید بصورت مستند در برگ تشخیص منعکس نماید.

سالانه تعدادی زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی بدلیل عدم ارائه ی مدارک کافی و یا عدم مناسب تحریردفاتر و…علی الراس می شوند شرکت حسابداری / موسسه حسابداری میتواند با ارائه ی مشاوره های لازم و اقدامات مورد نیاز از علی الراس شدن اشخاص حقیقی و حقوقی جلو گیری نماید.

ممیز مالیاتی میتواند دفاتر و مالیات ابرازی اشخاص را غیر قابل رسیدگی عنوان کند و یا در صورتی که دفاتر و صورت های مالی طبق استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی تحریر نشده باشند آنها را رد کرده و شخص را علی الرس کند. و شخص می تواند در صورت اعتراض شکایت خود را عنوان کند و تا 30روز بعد از ابراز برگه ی مالیات مهلت شکایت دارد و در صورت تصمیم گیری اشخاص برای شکایت شرکت حسابداری / موسسه حسابداری میتواند آنها را در این زمینه یاری کند.

در این مدت در صورت توافق با ممیز و پذیرفتن مالیات پرداختی ، شخص حقیقی و یا شخص حقوقی ملبغ مورد نظر را پرداخت  می کند و در غیر این صورت و اعتراض نسبت به مالیات ابراز شده از طرف سازمان مالیاتی براساس ماده ی 247 به هیات حل اختلاف بدوی می رود. شرکت حسابداری / موسسه حسابداری با توجه به تجربه ی خود و تسلط متخصصین به قوانین مالیاتی میتواند به اشخاص در زمینه های  مالیاتی مشاوره های لازم را داده و آنها را در مورد پرونده های مالیاتی و شکایت های مد نظر همراهی کند.

ماده247 مالیات های مستقیم :

آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر این که ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ رای براساس  ماده203 این قانون و تبصره های آن به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی ولازم الاجرا می باشد.

تبصر ه 1 : مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعترض خود را به مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره2 : نمایندگان عضو هیات های حل اختللاف مالیاتی نباید قبلانسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رای داده باشند.

تبصره3 : در صورتی که رای صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشددر مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.

تبصره4 : آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی به استناد مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده 251 این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره5 : سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان از آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی صادره تاتاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.

تبصره6 : در مواردی که شکایت مودیان از آراء هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیات های تجدید نظر ازطرف شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر محله معادل 1%تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی،هزینه ی رسیدگی تعلق می گیرد که مودی موظف به پرداخت آن خواهد بود.

ماده 248 مالیات های مستقیم :

رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه ومدلل نسبت به اعتراض مودی بوده ودر صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمدمشمول مالیات،جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود.

ماده 249 مالیات های مستقیم:

هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلف اند ماخذ مورد محاسبات مالیات را درمتن رای قید و درصورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند،بادرخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.

ماده250 مالیات های مستقیم:

در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رو نوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کندتا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده 251 مالیات های مستقیم:

مودی یا اداره امورمالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی ، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ،با اعلام دلایل کافی به شواری عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را در خواست کنند.

ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم:

در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندبه مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیرامور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجراء می باشد.حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

روند رسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار کار پیچیده و سختی می باشد که شرکت حسابداری / موسسه حسابداری پیشنهاد می کند که اشخاص حقیقی و حقوقی  این مسائل را به متخصصین ما بسپارند که با توجه به تجربه ی بالا در زمینه ی مالیاتی و تسلط کامل بر قوانین و روند ها میتوان روند رسیدگی را هموار و به بهترین شرایط دست یافت.

متخصصین شرکت حسابداری / موسسه حسابداری به اشخاص این پیشنهاد را می کنند که در صورت بالا بودن مبلغ مالیات و جریمه های آن از تمام قوانین مربوطه استفاده کرده و در صورت نیاز باتوجه به شرایط از ماده 251 و یا 251 مکرر استفاده کنند که متخصصین باتجربه ی ما میتوانند در این زمینه مشاوره های لازم را به اشخاص بدهند.

 

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

نوشته شده توسط:  مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما شرکت حسابداری , شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران،حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان با متخصصین تی سی پی

صفحه اصلی - اسلایدر

آخرین ارسالات

واتساپ
تماس با ما