مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق ، شرکت حسابداری ، مشاورین تهران و شرکا
فهرست محتوا

 مالیات بر درآمد حقوق بدین صورت تعریف می شود که هنگامیکه شخص حقیقی بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت زمانی که کار انجام می دهد حقوق دریافت می کند و  اگر حقوق آن بیشتر از مقدار مشخص شده گردد باید مالیات بر حقوق بپردازد که آن توسط شخص دیگری به نام کارفرما پرداخت می گردد.

درآمد مشمول مالیات حقوق

 عبارت است از:

الف) درآمد مثال  شامل حقوق و مزایای شغلی

ب) درآمد غیر نقدی مثل :

مسکن

اتومبیل ویژه همراه راننده و یا بدون راننده

سایر مزایای غیر نقدی

در زمینه مالیات حقوق و جرائم مربوط به آن می توانید با کارشناسان خدمات حسابداری تماس گرفته و مشاوره های لازم را دریافت نمایید.

تکالیف مؤدیان

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند اقداماتی به شرح ذیل انجام دهند:

 1. مالیات متعلق را طبق مقررات مربوط، محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره ی امور مالیاتی محل، پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

پرداخت کنندگان حقوق مکلفند با مراجعه به سامانه Tax.gov.ir از طریق لینک فهرست مالیات حقوق الکترونیکی، نرم افزار تهیه لیست الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق را دریافت و هر ماه فهرست حقوق پرداختی به کارکنان را بصورت الکترونیکی ارسال نمایند.

موسسه حسابداری این خدمات را به بهترین نحو برای واحدهای تجاری انجام می دهد.

 1. در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می آید پرداخت کنندگان مکلفند:

هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم ( از تاریخ 11/06/1396 )، به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به همراه فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی مربوط، پرداخت کنند.

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

 عبارتند از:

 1. کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلا عوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دولت خارجی و یا مؤسسات بین المللی مذکور.
 2. حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و باز خرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات  و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
 3. هزینه سفر مربوط به شغل.
 4. مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده ی کارگران قرار می گیرد.
 5. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
 6. عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی حقوق موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم (در سال 1398 تا مبلغ 27500000).
 7. خانه های سازمانی که با اجاره ی قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.
 8. وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه ی کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
 9. مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت مالیاتی حقوق موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم  (در سال 1398 حداکثر معادل 55000000 ریال).
 10. درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات، جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
 11. پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 12. حقوق پرداختی به کارکنان در مناطق آزاد تجاری_صنعتی، بابت اشتغال در محدوده جغرافیایی این مناطق ( در صورتیکه کارفرما دارای مجوز فعالیت در مناطق مذکور باشد ).
 13. حقوقی که به کارگران ایرانی اعزامی به خارج از کشور موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می شود.
 14. حقوق پرداختنی به کارکنان شاغل در واحد های پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری ( صرفا در خصوص کارکنانی که در زمینه مجوز صادره، در واحد های مذکور، به فعالیت اشتغال داشته باشند ).
 15. پنجاه درصد حقوق مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی ازاولیاء، افراد دارای معلولیت خیلی شدید و مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه های مرتبط با معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است.

گواهی تایید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور ارائه خواهد شد.

نکته 1: بورس و سایر کمک هزینه های تحصیلی پرداختی به دانشجویان، درآمد محسوب نشده و از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.

نکته 2: شاهد، جانبازان، رزمندگان با حداقل (12) ماه حضور در جبهه و فرزندان شهدا از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف هستند.

نکات مهم در مورد پرداخت مالیات بر درآمد حقوق

پرداخت کنندگان حقوق در حکم مؤدی می باشند، لذا در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند:

مالیات متعلق، به انضمام جرایم مربوط، محاسبه و موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) قانون مالیات های مستقیم از آنان مطالبه خواهد شد.

صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند:

_موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی

_یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی

_ یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر محاسبه می شود:

الف)مسکن با اثاثیه معادل 25%

_مسکن  بدون اثاثیه 20%

_حقوق و مزایای مستمر نقدی ( بجز مزایای نقدی معاف موضوع ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم )

در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ب) اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10%

_ اتومبیل اختصاصی بدون راننده معادل 5%

_حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (91) قانون مالیاتهای مستقیم )

در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج. سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

در صورتی که مؤدی به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده معترض باشد

می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله ی شرکت حسابداری که اظهارنامه مؤدی را ارسال نموده است به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک، بصورت کتبی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

 در صورتی که مسئول مربوطه اسناد مدارک را جهت تعدیل درآمد موثر تشخیص دهد و مورد قبول مؤدی قرار گیرد:

 مراتب پشت برگه تشخیص نوشته می شود و توسط مؤدی و مسئول مربوطه امضا می گردد

و درآمد مشمول مالیات تعیین شده مختومه تلقی می گردد.

اگر دلایل مربوطه رد گردد:

پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود و رای هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراست.

مؤدی می تواند ظرف مدت 20 روز به این رای بصورت کتبی اعتراض کند

در این صورت پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر محول خواهد شد،

مؤدی باید مبلغ مالیات مورد قبول را در همان مهلت مقرر پرداخت کند و نسبت به مازاد آن اعتراض نماید.

حضور کارشناس مالیاتی حاذق جهت دفاع از پرونده شرکت تجاری لازم است.

 موسسه حسابداری توسط کارشناسان با تجربه ی خود در تمام مراحل از ارسال لیست مالیات تا دفاع می تواند شما را یاری کند. انتخاب شرکت حسابداری که در این زمینه تجربه کافی داشته باشد حائز اهمیت است.

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

نوشته شده توسط :  مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما : شرکت حسابداری، موسسه حسابداری، خدمات حسابداری، مشاوره مالی، خدمات مالیاتی

مشاوره رایگان با متخصصین تی سی پی

صفحه اصلی - اسلایدر

آخرین ارسالات

واتساپ
تماس با ما