حسابداری مدیریت

حسابداری-مدیریت-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-خدمات-حسابداری-مشاورین-تهران-و-شرکا-تی-سی-پی-TCP
فهرست محتوا

حسابداری مدیریت عبارت است از فرایند تهیه گزارشات مالی برای تصمیم گیری ها درون سازمانی.

حسابداری مدیریت فرآیند تعریف، اندازه ‌گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، مهیاسازی، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد نیاز مدیران واحد تجاری می باشد.

واحد حسابداری مدیریت شرکت حسابداری باتوجه به نیاز مدیران ، گزارشات مالی برای واحد تجاری تهیه می کنند.

آن قسمت از فرایند حسابداری که به ارائه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مدیران منجر می گردد حسابداری مدیریت نامیده میشود.

اطلاعات مورد نیاز مدیران بمنظور اطمینان‌ از برنامه‌ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم‌گیری حسب توابع در اختیار و در کنترل می‌باشد.

گزارشات مدیریتی توسط واحد حسابداری مدیریت موسسه حسابداری باتوجه به نیاز مدیران و بدون توجه به زمان و مدل گزارش تهیه میشود.

مدل گزارشات مدیریتی باتوجه به نیاز مدیران واحد تجاری توسط مدیران مالی شرکت حسابداری  انتخاب میشود.

لازم به ذکر است که نتایج حاصل از گزارشات حسابداری مالی (صورت های مالی ) را می‌توان با کمک از مبانی حسابداری مدیریت مورد بهبود و اثربخشی قرارداد.

حسابداری مدیریتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران واحد تجاری ، جهت مهیا کردن شرایط برای تصمیم‌ گیری و انتخاب  آگاهانه تأکید دارد.

واحد حسابداری مدیریت موسسه حسابداری به مدیران این اجازه را می دهد که  کارکردهای کنترلی و مدیریتشان را بهتر تجهیز کنند.

اطلاعات حسابداری مدیریت در خصوص برنامه ‌ریزی، ارزیابی و کنترل یک واحد تجاری و جهت اطمینان از استفاده مناسب و پاسخگویی به منابع‌ برای مدیران توسط شرکت حسابداری تهیه میشود.

لازم به ذکر است حسابداری مدیریت میتواند گزارش‌های مالی را برای گروه‌های غیرمدیریتی مانند ذینفعان و مراجع مالیاتی تهیه نماید.

ویژگی های حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت به مدیران در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه از اطلاعات مالی برای ترسیم  چشم‌ اندازهای مدیریتی کمک می‌نماید.

گزارشات حسابداری مدیریت ماهیت هنجاری داشته و درایجاد جهت‌گیری‌ها و آینده ‌نگری های مدیریتی تاثیر گذار است.

ویژگی های حسابداری مدیریت بصورت کلی عبارت است از :

1_آینده نگری و پیش بینی .
2_برای پشتیبانی از تصمیم گیری های مدیریتی مبتنی بر یک مدل با درجه ای از انتزاع می باشد .
3_طراحی شده برای استفاده های درون سازمانی و مدیریتی .
4_تهیه گزارشات داخلی .
5_محرمانه می باشد .
6_با توجه به نیاز های مدیریتی طراحی و محاسبه میشود .

نیاز مدیران به گزارشات حسابداری

گستردگی و پیچیدگی فعالیت های اقتصادی با عث شده است مدیران نتوانند بر تمام عملیات واحد تجاری بصورت مستقیم نظارت نمایند.

مدیران تنها با استفاده از شواهد و اتکاء بر اطلاعات حسابداری مدیریت و همینطور گزارشات مالی وضعیت واحد تجاری را ارزیابی و در رابطه با آن تصمیم گیری می نمایند.

اطلاعات مالی به مدیران این امکان را می دهد که برای اداره و هدایت موسسه ، از اعمال خط مشی ها ، رعایت قانون ،وضعیت مالی و نتیجه عملکرد در واحد تجاری آگاه باشند.

اکثر تصمیماتی مدیران برای واحد تجاری می گیرند باتوجه به اطلاعات حسابداری مدیریت اتخاذ میشود.

نمونه از کاربرد اطلاعات حسابداری مدیریت توسط مدیران عبارت است از:

1_برنامه ریزی .
2_تهیه بودجه .
3_کنترل واحد تجاری .
4_تصمیم گیری در رابطه با بهای تمام شده کالای فروش رفته .
5_مدیریت موجودیهای واحد تجاری .
6_بودجه بندی سرمایه ای .

برنامه ریزی

یکی از مهمترین وظیفه مدیران انجام برنامه ریزی برای واحد تجاری می باشد.

برنامه ریزی عبارت است از فرایند تصمیم گیری مدیران نسبت به نحوه استفاده از منابع موجود.

برنامه ریزی توسط مدیران واحد تجاری و اجرای آن با تقسیم کار و ارجاع مسئولیت ها به دوایر و بخشهای مختلف واحد تجاری انجام میشود.

لازم به ذکر است برای دستیابی به اهداف واحد تجاری و اجرای طرح های مد نظر مدیران باید در تمام مراحل برنامه ریزی اطلاعات مالی مورد نیاز توسط موسسه حسابداری فراهم و در اختیار مدیران قرار گیرد.

تهیه بودجه

میتوان گفت تهیه بودجه زیر مجموعه برنامه ریزی برای واحد تجاری می باشد.

بهتر است بودجه واحد تجاری توسط مدیران مالی شرکت حسابداری با توجه به وضعیت مالی واحد تجاری تهیه و تدوین شود.

مهمترین بخش از وظیفه برنامه ریزی بودجه می باشد.

بودجه یک طرح مقداری مشروح و کامل می باشد به منظور استفاده از تمام منابع در واحد تجاری و کاهش هزینه ها.

برای توضیح بودجه به زبان ساده میتوان از عنوان برنامه مالی یک دوره مالی واحد تجاری استفاده کرد.

برنامه بودجه باتوجه به دوره مالی واحد تجاری تهیه میشود و معمولا یک ساله است و براساس اطلاعات کسب شده از کلیه قسمت های واحد تجاری تهیه میشود.

بودجه فقط یک مبنای عددی نمی باشد بلکه با توجه به نقطه نظر های مدیریتی، خط مشی سازمانی و همینطور اهداف و فعالیت های سازمانی تهیه و تدوین میشود.

کنترل

یکی دیگر از وظایف مدیریت کنترل و وارسی عملیات واحد تجاری برای جلوگیری از انحرافات غیر اصولی از عملیات برنامه ریزی شده می باشد.

کنترل مهم ترین ابزار برای دستیابی به هدفهای تعیین شده واحد تجاری می باشد که شرکت حسابداری به آن تاکید دارد.

عنصر اولیه فرایند کنترل ، گزارشات حسابداری می باشد وکه اکثر گزارشات مالی مورد نیاز مدیران توسط واحد حسابداری مدیریت تهیه و تدوین میشود.

موسسه حسابداری از طریق گزارش نتایج واقعی طرحها و برنامه ها را به مدیریت ارائه می دهد.

گزارشات حسابداری تهیه شده توسط شرکت حسابداری به مدیران راهکار های مناسب را برای حفظ و اجرای طرحها ، برنامه ها را می دهد.

لازم به ذکر است که برای اجرای برنامه بودجه ای واحد تجاری مدیران باید یک برنامه یا یک واحد کنترلی در نظر بگیرند تا بودجه تصویب شده به درستی اجرا شود.

تصمیم گیری در رابطه با بهای تمام شده کالای فروش رفته

تصمیم گیری های اقتصادی نیاز به اطلاعات مالی دارد که نیاز باید توسط گزارشات حسابداری تامین شود.

تصمیم گیری در در رابطه با قیمتهای فروش یکی دیگر از مهمترین فعالیت های مدیران می باشد که با توجه به بهای تمام شده کالای تولید شده تعیین میشود.

مدیریت موجودیهای واحد تجاری

تصمیم گیری  در مورد انواع موجودی  ها ، با صرفه ترین مقدار سفارش و تعیین حد تجدید سفارش نمونه هایی از انواع تصمیمات متداول در مورد موجودیها می باشد.

مدیران باید به برنامه ریزی و همینطور طرح ریزی برای تدوین روشهای موثر انبار داری موجودی ها بپردازند که موسسه حسابداری در این رابطه مشاوره مالی لازم را ارائه می دهد.

بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای عبارت است از فرایند تشخیص ، ارزیابی ، طرح ریزی و پشتیبانی پروژه های مالی و سرمایه گذاری.

بودجه بندی سرمایه ای مستلزم تصمیم گیری مدیریت برای تعیین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه می باشد.

شرکت حسابداری تمام خدمات حسابداری و مدیریتی را با بهترین کیفیت ارائه می دهد.

اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشاوره های مالی و مالیاتی میتوانند با موسسه حسابداری تماس گیرند تا از خدمات مشاوره ای بصورت رایگان استفاده نمایند.

 

 

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

نوشته شده توسط:  مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما : شرکت حسابداری، موسسه حسابداری، خدمات حسابداری، مشاوره مالی، خدمات مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان با متخصصین تی سی پی

صفحه اصلی - اسلایدر

آخرین ارسالات

واتساپ
تماس با ما