اصول و مفروضات حسابداری

اصول-و-مفروضات-حسابداری-شرکت-حسابداری-موسسه-حسابداری-مشاورین-تهران-و-شرکا
فهرست محتوا

در حسابداری صورت های مالی و گزارشات مالی باید براساس اصول و مفروضات حسابداری و همینطور استانداردهای حسابداری تهیه و تدوین شود .

صورت های مالی باید قابل اتکا و قابل فهم باشد که موسسه حسابداری تاکید می کند ادغام وطبقه بندی اطلاعات و همینطور درک آسان استفاده کنندگان از ویژگی های قابل فهم بودن می باشد .

قابل اتکاء بودن صورت های مالی یعنی وجود بیان صادقانه در اطاعات مالی و افشاء تمام اطلاعات ، که شرکت حسابداری عنوان می دارد که بیان صادقانه یعنی این که اطلاعات باید ارائه کننده چیزی باشد که بطور واقعی وجود دارد .

مجموعه نظری گزارشگری مالی یک مجموعه پیوسته از اهداف و مبانی مرتبط می باشد که بر اصول و مفروضات حسابداری نیز تاکید دارد .

اطلاعات مربوط بیانگرویژگی اطلاعاتی است که بر تصمیمات استفاده کنندگان در ارزیابی رویداد های مالی موثر است و شرکت حسابداری بر بررسی دقیق اطلاعات مربوط تاکید می کند .

براساس مبنای نظری استاندارد های ایران رجحان محتوا بر شکل از ویژگی های بیان صادقانه می باشد که امر از نظر مشاوران شرکت حسابداری بسیار مهم و با اهمیت است .

لازم به ذکر است که مفاهیم نظری گزارشگری مالی در استاندارد های حسابداری نمی باشد و الزامات استاندارد های حسابداری بر الزامات مفاهیم نظری گزارشگری مالی الویت دارد .

پذیرفته شدن همگانی اصول و مفروضات حسابداری بر سه ضابطه ی زیر استوار است : 1_مربوط بودن ، 2_عینی بودن ، 3_عملی بودن .

باتوجه به مفاهیم نظری گزارشگری مالی استاندارد های حسابداری انتخاب خاصه ، ارزش پیش بینی کنندگی و همینطور تایید کنندگی

از ویژگی های مربوط بودن در حسابداری می باشد .

 

اصول و مفاهیم رحسابداری

اصول و مفاهیم حسابداری میثاق ، قواعد و رویه هایی هستند که در طول زمان در پاسخ به نیاز های مالی جامعه شکل گرفته اند .

اصول حسابداری از پشتوانه نظری کامل برخوردار است و بر مبنای نیاز استفاده کنندگان شکل گرفته و استفاده میشود که شرکت حسابداری بر رعایت این اصول در تنظیم صورت های مالی تاکید دارد .

اصول و مفروضات حسابداری به عنوان دستورالعمل شناسایی ، پردازش رویدادهای مالی جهت تهیه و تنظیم صورت های مالی در سیستم های حسابداری بکار می رود .

اصول و مفاهیم حسابداری به شکل زیر طبقه میشوند :

1_مفروضات بنیادی حسابداری

2_اصول اساسی حسابداری

3_میثاق های حسابداری

 

مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری منشا و شالوده سایر اطلاعات و مفاهیم اصول حسابداری است که جنبه زیر بنایی دارد .

لازم به ذکر است که مفروضات حسابداری براصول حسابداری مقدم است .

انواع مفروضات حسابداری :

1_فرض تفکیک شخصیت

2_فرض تداوم فعالیت

3_فرض دوره مالی

4_فرض واحد اندازه گیری (واحد پولی)

فرض تفکیک شخصیت

فرض تفکیک شخصیت حکایت از آن دارد که هر واحد تجاری بعنوان یک شخصیت حقوقی مستقل محسوب میشود

فرض تفکیک شخصیت باعث میشود که شرکت حسابداری در آمد را هنگامی شناسایی و اندازه گیری کند که برای یک واحد تجاری تحقق پیدا کرده باشد.

 

فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت به این معنی است که عملیات واحد تجاری درآینده قابل پیش بینی ، تداوم و استمرار خواهد بود و قصد انحلال ویا توقف در شرکت وجود ندارد .

فرض مذکور در گزارشگری های مالی بسیار حائز اهمیت بوده واز جهات زیر مورد ارزیابی قرارا میگیرد :

1_اندازه گیری و ثبت منافع اقتصادی آتی به عنوان داریی ،

2_بکارگیری اصل بهای تمام شده تاریخی ،

3_طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها به جاری و بلند مدت ،

4_تخصیص بهای تمام شده دارایی های ثابت به عنوان هزینه استهلاک .

فرض دوره مالی

برمبنای فرض دوره مالی عمر واحد تجاری به دوره های زمانی کوتاه تر تقسیم می شود که موسسه حسابداری تاکید می کند به هریک از این دوره های دوره مالی گفته میشود .

یکی از ویژگی های صورت های مالی قابل مقایسه بودن آنها می باشد که با پذیرش فرض دوره مالی این امکان فراهم میشود که بدین شکل میتوان نتایج یک دوره مالی را با نتایج دوره های قبل مقایسه کرد .

استفاده از مبنای تعهدی به جای مبنای نقدی در گزارشگری مالی نتیجه پذیرش فرض دوره مالی است که نشان دهنده پذیرش این فرض دراصول و مفروضات حسابداری است .

 

 فرض واحد اندازه گیری

بر اساس این فرض در حسابداری هرچیزی که قابلیت اندازه گیری داشته باشد شناسایی که و مبنا قرار میگیرد .

 _ لازم به ذکر است که مفروضات حسابداری بر اصول اساسی حسابداری مقدم است .

اصول اساسی حسابداری

اصول اساسی حسابداری جنبه عملی و کاربردی دارد ، در اصول و مفروضات حسابداری اصول اساسی حسابداری رهنمود ها و مبنایی لازم را ارائه می دهد .

انواع اصول اساسی حسابداری :

1_اصل بهای تمام شده

2_اصل تحقق درآمد

3_اصل تطابق هزینه با در آمد

4_اصل افشاء

 

اصل بهای تمام شده

اصلی ترین ویژگی این اصل قابل اتکاء بودن آن است که بهای تمام شده از طریق مراجعه به اسناد و مدارک اولیه مربوط قابل تایید و اثبات است .

لازم به ذکر است که بهای تمام شده بر مبنای یک مبادله واقعی است ، بنابر این قابل اندازه گیری و قابل اتکا می باشد .

بر اساس اصل بهای تمام شده میتوان ارزش دارایی را در تاریخ تحصیل شناسایی کرد .

 

اصل تحقق درآمد

این اصل زمان شناسایی درآمد را عنوان می کند

طبق این اصل درآمد زمانی شناسایی میشود که :

1_فعالیت اقتصادی مدنظر برای واگذاری کالا و یا خدمات انجام شده باشد .

2_جریان منافع اقتصادی به وقوع پیوسته باشد .

3_مبلغ درآمد حاصل از ارائه خدمات و یا فروش کالا به شکلی اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد .

4_هزینه های حاصل از ارائه خدمات و یا فروش کالا به شکلی لتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد .

بصورت ساده بر مبنای اصل تحقق درآمد، در آمد در زمان ارائه تحویل خدمات و یا کالا شناسایی میشود .

اصل تطابق هزینه با در آمد

فرایند گزارشگری همزمان هزینه با درآمد مبتنی براصل تطابق می باشد .

اصل تطابق هزینه با درآمد برفرایند اندازه گیری سود تاکید دارد

بر اساس این اصل هزینه های انجام شده برای تحصیل درآمد باید در همان دوره ای که درآمد شناسایی میگردد مشخص شده و شناسایی شوند .

برای شناسایی هزینه میتوان از سه روش زیر استفاده کرد :

1_ ارتباط مستقیم علت و معلول

2_تخصیص منظم ومنطقی هزینه ها

3_شناسایی هزینه ها در هنگام وقوع

لازم به ذکر است که پیش فرض استفاده از اصل تطابق هزینه با درآمد برای شناخت هزینه ها و شناسایی سود خالص در حسابداری تعهدی می باشد .

_شناسایی هزینه های مرتبط در مرور زمان و همچنین هزینه هایی که مستلزم برآورد می باشند ، اهمیت فرض دوره مالی را در تطابق هزینه با درآمد نشان می دهد .

 

اصل افشاء

براساس این اصل باید تمام اطلاعات مالی هنگام ارائه صورت های مالی توسط موسسه حسابداری افشاء شوند .

اهمیت یکی از مفاهیم واقع بینی در حسابداری است که استفاده کنندگان باید براساس اطلاعات افشاء شده همراه با صورت های مالی بصورت واقع بینانه در رابطه با واحد تجاری تصمیم گیری نمایند .

 

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی باعث میشود که اطلاعات ارائه شده برای استفاده کنندگان در ارزیابی و انعطاف پذیری مالی مفید بوده آنها را در تصمیم گیری یاری می نماید.

بصورت کلی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به دو گروه 1_خصوصیات کیفی مرتبط با محتوا و 2_خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه تقسیم میشود .

خصوصیات کیفی مرتبط با محتوا شامل مربوط بودن و قابل اتکا بودن است . و همینطور خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه شامل قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن می باشد .

 

مربوط بودن

به اطلاعاتی دارای ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تایید کنندگی باشد اطلاعات مربوط گفته میشود .

لازم به ذکر است که دو عامل ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تایید کنندگی باهم در ارتباط هستند .

اصول و مفروضات حسابداری پایه و اساس حسابداری هستند که در تهیه صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرند .

شرکت حسابداری با تجربه بالا و تکیه بر متخصصان خود میتواند تمام خدمات مالی و مشاوره مالی را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد .

 

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

 

نوشته شده توسط:  مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما شرکت حسابداری , شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران،حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان با متخصصین تی سی پی

صفحه اصلی - اسلایدر

آخرین ارسالات

واتساپ
تماس با ما