مشاوره شرکت حسابداری درباره قوانین مالیاتی اشخاص حقیقی

مشاوره-شرکت-حسابداری-درباره-ی-قوانین-مالیاتی-اشخاص-حقیقی

مشاوره شرکت حسابداری  درباره ی قوانین مالیاتی اشخاص حقیقی

 

اشخاص باتوجه به فعالیت های مالی خود نیاز دارند که به قانون مالیات های مستقیم شناخت داشته باشند و با کمک حسابدار و مشاورمالی، امور مالی و مالیاتی خود را انجام دهند که شرکت حسابداری / موسسه حسابداری تعداد محدودی از قوانین مالیاتی مرتبط را که اشخاص حقیقی باید مطالعه کنند در این مقاله آورده.

و به اشخاص حقیقی و حقوقی توصیه می کند که در انجام امور حسابداری و امور مالی خود از شرکت حسابداری / موسسه حسابداری کمک بگیرند. کارشناسان شرکت حسابداری / موسسه حسابداری با تسلط کامل خود برقوانین مالیاتی و قانون تجارت و همینطور تجربه ی بالای کاری خود میتوانند بهترین راه حل را برای اشخاص در زمینه امور مالی و مالیاتی پیدا کنند و به آنها در این زمینه مشاوره های لازم را داده و آنها را در انجام امور حسابداری یاری نمایند.

ماده 93 قانون مالیات های مستقیم:

درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از مـوارد مـذكور در سـاير فصلهای اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت های مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمـد مشـاغل میباشد.

تبصره : درآمد شركتهاي مدني اعم از اختياری يا قهری و همچنين درآمدهای ناشي از فعاليتهـای مضـاربه در صورتي كه عامل مضارب يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات مالیات بردرآمد مشاغل می باشد.

ماده97 قانون مالیات های مستقیم:

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع ای قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد ،خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خود داری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند.

در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مؤدی طبق مقررات  قانون مورد رسیدگی قرار می گیردو این حکم  از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده 239 این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون،بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی  را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.در طی این مدت ،درادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی  به صورت کامل به اجرا در نیامده است ،مواد97و98و152و153 و271قانون مالیات های مستقیم مصوب سال1380مجری خواهد بود.

شرکت حسابداری / موسسه حسابداری میتواند بامشاوره های لازم واقدامات مناسب اشخاص حقیقی مشمول مالیات رادر مسائل مرتبط با امور مالی و مالیاتی همراهی کند و شرکت حسابداری / موسسه حسابداری به اشخاص حقوقی تاکید می کند که امور حسابداری بخصوص امور مرتبط با موضوع مالی و مالیاتی خودرا به کارشناسان متخصص بسپارند.

 

نوشته شده توسط مشاورین تهران و شرکا

جستجوهای مرتبط با ما شرکت جسابداری : شرکت حسابداری تهران، شرکت حسابداری در تهران، حسابداری تهران، حسابداری در تهران،  مشاوره مالی، مشاور مالیاتی، موسسه حسابداری ، موسسه حسابداری در تهران ، خدمات حسابداری ، خدمات حسابداری تهران، خدمات مالیاتی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of