تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده

تشکیل چپرونده مالیات بر ارزش افزوده-مشاورین تهران و شرکا

تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقوقیاشخاص حقیقی
کپی آگهی تاسیس روزنامه رسمیکپی جواز کسب
کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمیکپی  شناسنامه و کارت ملی
کپی کارت بازرگانی شخص حقوقی(درصورت داشتن کارت)کپی آخرین قبض تلفن
آخرین قبض تلفن محل فعالیتکپی کارت بازرگانی شخص حقیقی
کپی آگهی پروانه و یا مجوز فعالیتکپی گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی
کپی گواهی و یا وکالت نامه نماینده قانونیکپی برگ قطعی،برگ تشخیص حوزه مالیاتی مشاغل
کپی کارت ملی و مدارک مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نام نویسی اینترنتی
کپی اساسنامه 
کپی برگ تشخیص، قطعی و یا اظهارنامه عملکرد 
نام نویسی اینترنتی 

توجه: در صورت عدم تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده و ارائه اظهارنامه شرکت ها و اشخاص متحمل جرائم  مالیاتی می شوند.

جرائم عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

چنانچه اشخاصی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میشوند نسبت به تشکیل پرونده  مالیات بر ارزش افزوده اقدام ننمایند و یا نواقصی در ارائه اظهارنامه داشته باشند مشمول جرائم مالیاتی می شوند که  به شرح زیر می باشد.

طبق ماده 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده جرائم عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صورت زیر می باشد:

مادهدلیل جریمهجریمه
ماده 22عدم ثبت نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده  در مهلت مقرر۷۵% مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام
عدم صدور صورتحسابیک برابر مالیات متعلق
عدم درج صحیح قیمت در صورتحسابیک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق
عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی۲۵% مالیات متعلق
عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی۵۰% مالیات متعلق
عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک لازمه۲۵% مالیات متعلق
ماده 23تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در زمان های مقرر۲% در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد شد.

 

برای اطلاع از لیست مشمولین تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده اینجا کلیک کنید.

با مشاورین ما تماس بگیرید و ما به شما اطمینان می دهیم تا از بهترین مشاوره ها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شوید.